Reputation Management

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA slowBeskid, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Fundatorów, w składzie:

- Małgorzata Barbara Hałkowska,

- Marek Nowiński,

- Ryszard Wiesław Skotniczny,

aktem notarialnym z dnia 08-04-2016 r.  przed notariuszem w Krośnie, przy ulicy Pawła z Krosna 1 Wojciechem Nowakiem, Rep A Nr 1878/2016.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Kombornia.

§ 4

Nadzór nad Fundacją pełni Minister właściwy turystyki i sportu.

§ 5

1.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

1. Fundacja może tworzyć ośrodki, biura, zakłady, filie, oddziały, a także przystępować do związków stowarzyszeń, spółek i innych fundacji.

§ 7

1. Fundacja używa pieczęci o treści, która zawiera jej nazwę, siedzibę i adres oraz może zawierać znak graficzny i inne dane identyfikacyjne.

2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 8

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 9

Celem Fundacji jest:

1.    Promocja regionu Beskid Niski.

2.    Promocja podmiotów działających na rynku turystycznym w regonie Beskid Niski.

3.    Promocja produktów i producentów żywności charakterystycznej dla regionu.

4.    Promocja winiarstwa.

5.    Promocja historii regionu Beskid Niski oraz muzeów i miejsc pamięci tu zlokalizowanych.

6.    Promocja i wsparcie w sprzedaży usług turystycznych.

7.    Promocja turystyki przyjazdowej do regionu Beskid Niski.

8.    Pomoc w zakresie doradztwa dla podmiotów działających na rynku turystycznym.

9.    Prowadzenie szkoleń dla podmiotów związanych z turystyką, winiarstwem i obsługa ruchu turystycznego.

10.  Promowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy podmiotami branży turystycznej.

11.  Pomoc w działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym, w pkt 1—5.

12.  Pomoc, integracja i aktywizacja obcokrajowców oraz Polaków i osób polskiego pochodzenia przebywających w Polsce lub planujących przyjazd do Polski.

13.  Wspieranie Polonii i Polaków przebywających za granicą.

14.  Tworzenie przyjaznego klimatu dla Polski i pogłębiania więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami krajów zamieszkania Polaków.

15.  Budowanie otwartego społeczeństwa poprzez upowszechnianie wiedzy o krajach i kulturach świata, promocja i wspieranie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji.

16.  Wspieranie rozwoju systemu integracji społecznej w Polsce w tym integracji uchodźców i imigrantów.

17.  Przeciwdziałanie ubóstwu i nierównościom społecznym na świecie poprzez pomoc rozwojową i humanitarną poza granicami Polski.

18.  Działania na rzecz wspierania rodziny.

19.  Pomoc na rzecz ochrony zabytków kultury polskiej (świeckiej i sakralnej).

20.  Działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami naszego kraju.

21.  Działanie na rzecz rozwoju regionalnego.

22.  Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.   Uruchomienie i prowadzenie programu marketingowego.

2.   Uruchomienie i prowadzenie strony www będącej platformą kontaktów i wymiany doświadczeń oraz propagowania idei hoteli w miejscach historycznych.

3.   Organizowanie spotkań i szkoleń.

4.   Wydawanie wydawnictw związanych z Beskidem Niskim, a także poruszających zagadnienia promocji, możliwości i zasobów oraz historii i tradycji miejsc.

5.   Wydawanie wydawnictw okolicznościowych.

6.   Produkcję materiałów promocyjnych (broszury, spoty filmowe, reklamy, spoty informacyjne, strony www itp.).

7.   Uczestnictwo w konferencjach krajowych i międzynarodowych związanych z turystyka i promocja regionu i produktów produkowanych na terenie Beskid Niski.

8.   Nawiązywanie kontaktów i współpracę z innymi organizacjami, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, które wspierają i propagują ideę zbieżne z celami Fundacji.

9.   Organizacje imprez i wydarzeń promujących produkty turystyczne dla mediów oraz potencjalnych turystów w ich miejscach zamieszkania.

10.  Organizacje podróży studyjnych.

11.  Wsparcie dla sieci Informacji Turystycznej – szkolenia produktowe, dystrybucja materiałów informacyjnych.

12.  Poradnictwo społeczne, obywatelskie, integracyjne i międzykulturowe oraz pracę socjalną i środowiskową.

13.  Pomoc specjalistyczną, w tym m.in. prawną, psychologiczną, terapeutyczną, psychiatryczną i medyczną.

14.  Pomoc kryzysową, materialną, humanitarną i finansową, w tym zapewnienie noclegu, wyżywienia i transportu oraz długotrwałe formy pomocy mieszkaniowej.

15.  Aktywizację zawodową, w tym poradnictwo zawodowe i podnoszenie kompetencji zawodowych.

16.  Naukę języka polskiego oraz języków obcych.

17.  Naukę o kulturze polskiej.

18.  Badania, monitoring i działania strażnicze w tym polegające na kontrolowaniu funkcjonowania instytucji publicznych mających kontakt z cudzoziemcami.

19.  Opracowywanie, wdrażanie, ewaluację i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań dotyczących integracji i aktywizacji w tym tworzenie narzędzi informatycznych i telekomunikacyjnych, działalność wydawniczą w tym wydawanie publikacji, filmów i innych materiałów.

20.  Działanie kulturalne w tym festiwale, wystawy i pokazy filmów, o raz wspieranie działalności placówek kulturalnych, kulturalno-oświatowych i wychowawczych.

21.  Działania kulturalne w tym festiwale, wystawy i pokazy filmów, oraz wspieranie działalności placówek kulturalnych, kulturalno-oświatowych i wychowawczych.

22.  Profilaktykę zdrowia, wyjazdy wypoczynkowe i zdrowotne oraz upowszechnianie i promocję sportu.

23.  Zapewnianie opieki dla dzieci i młodzieży oraz organizację wycieczek, kolonii i półkolonii, wspieranie działań samopomocowych w tym spółdzielni socjalnych.

24.  Wspieranie innych organizacji pozarządowych w tym użyczanie przestrzeni i wyposażenia.

25.  Współpracę międzynarodową.

26.  Przyjmowanie, przekazywanie i organizowanie pomocy humanitarnej.

27.  Działania na rzecz rozwoju regionalnego skierowanie do ogółu lokalnej społeczności bez względu na narodowość i obywatelstwo, a w szczególności podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, ochrony i zachowania różnorodności kulturalnej, języków i gwar lokalnych, umacniania warunków prawnych pozwalających na poszanowanie odrębności narodowej u kulturalnej, tworzenie miejsc pracy dla wszystkich mieszkańców regionów, organizowanie wspólnych przedsięwzięć dla propagowania różnych kultur, wspieranie inicjatyw promujących wielokulturowość, inicjowanie współpracy przygranicznej, ratowanie zabytków lokalnej kultury, propagowanie tolerancji i poszanowania odrębności narodowej i kulturalnej.

 

 

§ 11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalności innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność zbieżna jest z jej celami statutowymi.

 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI


§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3000,- (słownie: trzy tysiące  złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, który stanowią wkłady pieniężne Fundatorów oraz środki finansowe i mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

Na działalność gospodarczą zostaje przeznaczona kwota 2000,- złotych z funduszu założycielskiego.

§ 13

1. Środki na realizację celów Fundacji mogą pochodzić z:

1) darowizn, spadków i zapisów,

2) dotacji, grantów i subwencji,

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4) z majątku ruchomego i nieruchomego nabytego i będącego własnością lub będącego w użytkowaniu Fundacji,

5) dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji,

6) odsetek od lokat pieniężnych, papierów wartościowych, dywidend i zysków z akcji i udziału  w spółkach prawa handlowego,

7) działalności gospodarczej,

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.                

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 14

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

1) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.

2) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

3) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

4)PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

5) PKD 73.11.Z  Działalność agencji reklamowych.

6)  PKD 58.11.Z  Wydawanie książek.

7) PKD 58.12.Z  Wydawanie wykazów oraz list.

8) PKD 58.14.Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.

9) PKD 58.12.Z  Pozostała działalność wydawnicza.

10) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.

11) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

12) PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych.

13) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2.     Wykonywanie działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji, zgody albo wpisu do rejestru działalności regulowanej może nastąpić po udzieleniu koncesji, wydaniu zezwolenia, licencji lub zgody albo po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej.

§ 15

Do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji są uprawnieni wszyscy członkowie Zarządu z tym, że do składania oświadczeń woli rodzących zobowiązania finansowe, oświadczenie woli składane jest przez dwóch członków Zarządu działających wspólnie. W przypadku zobowiązań nie przekraczających 20.000,- zł takie oświadczenie może być złożone przez każdego członka Zarządu.

1.  Fundacji zabrania się:

 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

 2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu  statutowego.

 

V. ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 18

1.    Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2.    Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa oraz Wiceprezesów.

3.    Pracami Zarządu kieruje Prezes.

4.    Członków Zarządu, w tym Prezesa  powołują i odwołują Fundatorzy.

5.    Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:

- zrzeczenia się funkcji,

- odwołania z funkcji.

6.    Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

7.    Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

8.    Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu odbywa się w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

9.    W skład pierwszego Zarządu wchodzą: 

- Ryszard Wiesław Skotniczny -  jako Prezes Zarządu,

- Małgorzata Barbara Hałkowska – jako Wiceprezes Zarządu,

- Marek Nowiński – jako Wiceprezes Zarządu.

  § 19

1. Do kompetencji Zarządu należą:

1) Realizacja celów fundacji,

2) Ustalenie wytycznych i zatwierdzenie planów fundacji,

3) Zatwierdzanie budżetu,

4) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

7) Powoływanie i nadzorowanie placówek fundacji,

8) Zarządzanie majątkiem fundacji,

9) Decydowanie o współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu działania.

2. 

a) Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji, w wysokości określonej uchwałą Fundatorów.

b) Wynagrodzenie dla osób obsługujących działalność Fundacji określa uchwałą Zarząd.

3. Nadto Zarząd Fundacji:

a)    opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania;

b)    sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji;

c)    przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;

d)    ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji;

e)    kieruje bieżącą działalnością Fundacji,

f)     odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo – gospodarczej;

g)    podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji;

h)    występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie;

§ 20

1.      Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.

2.      Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu albo dwóch wiceprezesów działających łącznie.

 

VI. ZMIANA STATUTU

§ 21

Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celów Fundacji.

Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmują Fundatorzy. Każdy z Fundatorów może wskazać osobę która w ich imieniu może podejmować decyzje w sprawie zmiany statutu.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 22

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 23

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec zmianie cele Fundacji.

§ 24

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątkowych, a także, gdy Fundatorzy uznają  istnienie Fundacji za niecelowe.

§ 25

1.      Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.

2.      Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu Fundacji.

3.      Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony przez likwidatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach działania bądź na cele charytatywne.