Reputation Management

Międzynarodowy Konkurs Win "Carpatia Vini" Kombornia 2022

Międzynarodowy Konkurs Win "Carpatia Vini" 2022

Międzynarodowym Konkursie Win
Carpatia Vini
Kombornia 2022

Dedykowanym producentom oraz dystrybutorom wina.


Z ogromną przyjemnością informujemy, o kolejnej edycji "Carpatia Vini".
Międzynarodowy Konkurs Win CARPATIA VINI odbędzie się w terminie 5-7 czerwca 2022 r. w Komborni.
Jury oceni wina 6 czerwca, a wyniki zostaną ogłoszone w kolejnym dniu, tj. 7 czerwca. 
Wysłanie informacji dla laureatów nastąpi w terminie do 14 czerwca 2022.

Poniżej zamieszczamy link do regulaminu konkursu oraz zaproszenie dla winiarzy wraz z kartą zgłoszenia próbek konkursowych.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!"

Pliki do pobrania:

Karta Zgłoszeniowa

Regulamin Konkursu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obecna edycja konkursu, podobnie jak w ubiegłych latach zostanie przygotowana przez Fundację Slow Beskid, Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia, Salon Win Karpackich oraz Stowarzyszenie Kobiety i Wino i będzie miała miejsce w Dworze Kombornia.
 
Podczas naszego konkursu winiarskiego wracamy także do roli edukacyjnej tego przedsięwzięcia.
W trakcie obrad profesjonalnego jury równolegle wina będą oceniać komisje złożone z naszych
winiarzy, w rezultacie będziemy mogli porównać te oceny. Liczymy na to, że w niedługim czasie
wyłonimy z naszego grona grupę własnych jurorów o odpowiednich predyspozycjach do sędziowania.
W ten sposób pogłębimy wiedzę o winach z różnych stron Europy.


Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie Państwo w regulaminie poniżej. Tam również znajduje się formularz - karta zgłoszeniowa.
Wypełniony formularz oraz próbki win należy dostarczyć do dnia 10.05.2022 r. na adres organizatora.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!


REGULAMIN KONKURSU                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                       

Cel konkursu:

Międzynarodowy Konkurs Win Carpatia Vini zwany dalej Konkursem ma na celu dokonanie profesjonalnej oceny win Regionu Karpackiego. Odbywa się w Dworze Kombornia pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Informacje ogólne:

Konkurs odbędzie się w terminie 5-7.06.2022 w Komborni.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Slow Beskid NIP 6842644221,
adres: Kombornia 1, 38-420 Korczyna, www.slowbeskid.pl.

Konkurs jest organizowany we współpracy ze: Stowarzyszeniem Winiarzy Podkarpacia , Stowarzyszeniem Kobiety i Wino oraz firmą RSF sp. z o.o.

Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 7 czerwca 2022 w  Komborni. Wysłanie informacji dla laureatów nastąpi w terminie do 14 czerwca 2022.

Organizator ma prawo zmienić termin Konkursu.

Warunki przystąpienia do Konkursu:

W Konkursie mogą wziąć udział producenci, importerzy oraz dystrybutorzy win, które są produkowane i butelkowane w krajach Karpackich, w szczególności w Polsce, Słowacji, Czechach, Ukrainie, Węgrzech, Rumunii, Mołdawii, Słowenii, Austrii, . Organizatorzy dopuszczają także możliwość zgłaszania win z innych krajów.

Prawo uczestnictwa w Konkursie nabywa się poprzez łączne spełnienie następujących warunków:

- Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie wina, które spełniają definicję wina zawartą w Międzynarodowym Kodeksie Praktyk Enologicznych OIV (OIV International Code of Oenological Practices),

- doręczenie na adres Organizatora, w terminie do dnia 10.05.2022 w prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „ Konkurs win Carpathia Vini 2022”,

- dokonanie opłaty konkursowej w kwocie 30zł (lub 7 EUR) za każde zgłoszone wino na konto Fundacji SLOW BESKID:

Santander Bank nr PL18 1090 2590 0000 0001 4445 9930

- doręczenie na adres Organizatora próbek wina zabutelkowanych w szklanych butelkach (3 butelki na jedną próbkę) o pojemności butelki nie mniejszej niż 0,5 l w terminie do 20 maja 2022. Próbki powinny zostać oznaczone poprzez zamieszczenie na nich etykiet zawierających następujące dane:

 • nazwę i rocznik wina
 • nazwę producenta
 • określenie alkoholu oraz cukru resztkowego
 • określenie kategorii wina według kategorii:
 • A1 – wina białe wytrawne
 • A2 – wina białe półwytrawne
 • A3 – wina białe półsłodkie
 • B – wina musujące
 • C1 – wina różowe wytrawne
 • C2 – wina różowe półwytrawne
 • C3 – wina różowe półsłodkie
 • D – wina czerwone
 • E – wina słodkie i likierowe

Próbki bez znaków akcyzy, nieoznaczone lub niewłaściwie oznaczone nie zostaną dopuszczone do Konkursu. Próbki przechodzą na własność Organizatora Konkursu. Istnieje możliwość zgłoszenia próbki w więcej niż jednej kategorii.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do uzyskania świadczeń stanowiących nagrodę, nie można przenosić na inne osoby.

Po spełnieniu wszystkich warunków przystąpienia do Konkursu, nie ma możliwości rezygnacji z udziału w Konkursie. Opłata za udział w Konkursie nie podlega zwrotowi.


Jury, ocena wina oraz kryteria przyznawania medali:

Jury Konkursu składa się z kilku komisji oceniających oraz Prezydium Konkursu.

Każda komisja składa się z pięciu jurorów z kilku krajów, posiadających profesjonalne przygotowanie do oceny wina (eksperci/sommelierzy niezwiązani z producentami lub dystrybutorami wina, którzy biorą udział w Konkursie, dystrybutorzy, którzy nie wystawiają win w Konkursie, przedstawiciele mediów branżowych). W szczególności  prawo do wskazania po jednym z jurorów komisji oceniających mają Organizator i współorganizatorzy.

Jurorzy pochodzący z Polski nie powinni stanowić więcej, niż 3/5 składu danej komisji. Pracą każdej komisji kieruje przewodniczący wyznaczony przez Prezydium Konkursu. Liczba komisji zależy od ilości próbek zgłoszonych do Konkursu.

Prezydium Konkursu tworzą: przewodniczący jury, dyrektor konkursu (Kanclerz)  oraz Sędzia Skrutiner. Prezydium odpowiada za organizację i przebieg Konkursu, a także zapewnienie wszelkich warunków do rzetelnej, poufnej i bezstronnej oceny zgłoszonych do Konkursu win.

Kategorie win:

 • A1 – wina białe wytrawne
 • A2 – wina białe półwytrawne
 • A3 – wina białe półsłodkie
 • B – wina musujące
 • C1 – wina różowe wytrawne
 • C2 – wina różowe półwytrawne
 • C3 – wina różowe półsłodkie
 • D – wina czerwone
 • E – wina słodkie i likierowe

Każdy członek Jury ocenia wina w skali 0-100 pkt. Ostateczna ocena danej próbki stanowi średnią wszystkich ocen przyznanych przez Jurorów.

Wina które otrzymały następująca ilość punktów zostają nagrodzone  medalami:

Wielki Złoty Medal –  od 93 do 100

Złoty Medal – od 87 do 92,99

Srebrny Medal – od 83 do 86.99

W każdej kategorii Jury przyznaje tytuł Championa najwyżej ocenionemu winu w następujących kategoriach:

 • Wina białe wytrawne (kategoria A1)
 • Wina białe półwytrawne i półsłodkie (kategoria A2 i A3 łącznie)
 • Wina musujące (kategoria B)
 • Wina różowe (kategoria C)
 • Wina czerwone (kategoria D)
 • Wina słodkie i likierowe (kategoria E)

Tytuł Championa nie jest przyznawany, jeśli w kategorii zgłoszono mniej niż 10 win

Degustacja wina przeprowadzona jest w ciemno.

Jury ocenia wina na podstawie kryteriów oceny i systemu punktacji zawartych w kartach degustacyjnych.   ( załącznik nr 2 )

Wypełnione formularze są archiwizowane przez okres minimum 2 lat i stanowią trwały zasób Konkursu.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 7 czerwca 2022.

Do publicznej wiadomości zostaną podane miejsca medalowe wraz z punktacją, pozostali uczestnicy otrzymują wyniki na życzenie.

Jury może nie przyznać medalu w danej kategorii.

Jury może przyznać nagrody specjalne i dodatkowe wyróżnienia.

Jury jest uprawnione do wykluczenia próbki win z Konkursu, po merytorycznym uzasadnieniu.

O wykluczeniu Komisja Konkursowa powiadamia bez zbędnej zwłoki Organizatora Konkursu. Zawiadomienie następuje w formie pisemnej i jest archiwizowane przez okres minimum 2 lat.

Obrady Jury są niejawne a decyzje ostateczne.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz przesłane prasie i organizacjom branżowym przy zachowaniu zasad ustawowych.

Uczestnicy, których wina zostaną wyróżnione medalami Konkursu mogą zamieszczać w materiałach promocyjnych informacje o wyróżnieniu oraz graficzny wizerunek medalu.

Nagrodzeni uczestnicy mogą dokonać zakupu nalepek na butelki z wizerunkiem medalu, ( załącznik nr 3 ) zgodnie z cennikiem podanym przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do druku i dystrybucji etykiet samoprzylepnych z wizerunkiem medalu, służących do oznaczania próbek wyróżnionych medalami. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i kosztów nabycia nalepek zostaną rozesłane mailowo do laureatów przez Organizatora w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

Zamówienia nalepek z wizerunkiem medalu należy zgłaszać w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

Nagrodzeni uczestnicy otrzymują dyplomy dla każdego nagrodzonego wina.

Nieodebrane nagrody zostaną wysłane na pisemny wniosek uczestnika, po pokryciu kosztów przesyłki.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Międzynarodowy Konkurs Win Carpathia Vini Kombornia 2022” przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 2 tygodni od daty jego zakończenia.

Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty ich otrzymania przez Organizatora.

Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu, czyli Fundacja Slow Beskid, Kombornia 1, 38-420 Korczyna. Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator przetwarza na potrzeby Konkursu następujące dane osobowe uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, adres firmy. Dane będą przechowywane przez okres konieczny do jego przeprowadzenia, nie dłużej niż 2 lata.

Organizator informuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uczestnicy Konkursu poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

Postanowienia końcowe:

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów w nim zawartych, o ile nie będzie to naruszać praw nabytych przez uczestników.

Organizator jest uprawniony do odwołania, zmiany terminu, wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu lub zmiany nazwy konkursu w każdym czasie.

Regulamin zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej Organizatora.

Zgłoszenie uczestnika do Konkursu na powyższych warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

 

Pliki do pobrania:

Karta Zgłoszeniowa

Regulamin Konkursu