Reputation Management

KONKURS - „SLOW BESKID – Wymyśl hasło promujące region Beskid Niski i Pogórza”

Regulamin konkursu – „SLOW BESKID – Wymyśl hasło promujące region Beskid Niski i Pogórza oraz wskaż perełkę regionu” i wygraj ekskluzywny pobyt w Dworze Kombornia Hotel & SPA****

 

Informacje ogólne

1.      Niniejszy regulamin konkursu „SLOW BESKID – Wymyśl hasło promujące region Beskid Niski i Pogórza oraz wskaż perełkę regionu” określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „SLOW BESKID – Wymyśl hasło promujące region Beskid Niski i Pogórza oraz wskaż perełkę regionu”.

2.      Organizatorem Konkursu „SLOW BESKID – Wymyśl hasło promujące region Beskid Niski i Pogórza oraz wskaż perełkę regionu ” jest Fundacja Slow Beskid, zwana dalej „Organizatorem”.

3.      Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.      Konkurs trwa do 30 września 2016.

5.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 6 października 2016 na stronie internetowej Organizatora.

6.      Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

1.      Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu  art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.).

2.      Osoba, która przystąpiła do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora na zasadach opisanych w Regulaminie.

3.      Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych z wyłączeniem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich rodzin oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu konkursu.

 

Zasady i przebieg konkursu

1.      Zadaniem uczestnika jest wymyślenie własnego hasła promującego region Beskid Niski i Pogórza oraz wskazanie perełki regionu (co warto zobaczyć).

2.      Organizator wręczy nagrody 5 osobom, których hasła zostaną wybrane przez kapitułę konkursu, składającą się z zarządu Fundacji Slow Beskid. Będą to: 1 nagroda główna i 4 wyróżnienia.

3.      Jedna osoba w trakcie trwania konkursu może zaproponować jedno hasło promocyjne. Jeśli Uczestnik doda więcej niż jedną propozycję hasła promocyjnego, będzie brana pod uwagę pierwsza z nich.

4.      Uczestnicy dokonują zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie hasła promocyjnego mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., albo osobiście albo pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Slow Beskid,  Kombornia 1, 38-420 Korczyna

podając:

·         w przypadku wysyłania zgłoszenia mailem: w tytule maila dopisek "Konkurs Slow Beskid"

·         swoje dane osobowe

·         treść hasła promocyjnego

·         propozycję perełki regionu (co warto zobaczyć)

5.      Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone wyłącznie hasła, które:
a) nie naruszają praw autorskich i nie są zabronione przez prawo,

b) nie naruszają prywatności i godności innych osób,
c) nie zawierają treści powszechnie używanych za wulgarne i obraźliwe.

6.      Zgłoszenia nie zawierające wymaganej treści są nieważne.

7.      Uczestnicy wysyłający zgłoszenie wyrażają zgodę na udział w Konkursie oraz akceptują warunki i zasady określone w Regulaminie.

8.      Organizator z chwilą wydania nagród nabywa prawa autorskie do nagrodzonych haseł promocyjnych.

 

Nagrody

1.      Nagrodą główną w konkursie jest dwudniowy pobyt w Dworze Kombornia Hotel & SPA**** (1 nocleg w apartamencie ze śniadaniem i z nielimitowanym dostępem do Strefy Wellness) do wykorzystania w dowolnym terminie do 22 grudnia 2016 z wyłączeniem:  10 – 13 listopada.

2.      Dodatkowo Organizator przyzna 4 wyróżnienia:

a.      Bilet dla 2 osób na degustację w winnicy Dwie granice,

b.      Bilet dla 2 osób na degustację w Salonie Win Karpackich,

c.      Bilet dla 2 osób na zwiedzanie zamku w Odrzykoniu,

d.      Voucher na Pakiet Day SPA dla 1 osoby w SPA Dwór Kombornia.

3.      Informacja o wybranych hasłach wraz z podaniem osób, którym zostały przyznane nagrody zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora do dnia 6 października 2016.

4.      Warunkiem otrzymania Nagrody jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru kontaktowego. Niepodanie powyższych danych będzie oznaczało brak chęci otrzymania Nagrody.

5.      Warunkiem wydania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres email, numer telefonu) w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody. Niewysłanie wiadomości z danymi adresowymi w terminie 5 dni od dnia kontaktu z Organizatorem skutkuje utratą prawa do Nagrody.

6.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:

·         niepodania danych adresowych,

·          podania błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych.

7.      Nagroda zostanie przesłana na koszt Organizatora pod adres wskazany przez zwycięzcę w ciągu 30 dni roboczych licząc od daty ogłoszenia wyników konkursu.

8.      Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

9.      Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.  

10.  W zakresie przyznanej nagrody Organizator nie ponosi odpowiedzialności: za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a  także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.

 

Zastrzeżenia

1.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji bieżących wyników konkursu wraz z danymi uczestników na stronie internetowej Organizatora www.slowbeskid.pl oraz profilu Facebook Dwór Kombornia Hotel & SPA****

3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

·         Problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

·         Przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.

4.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

 

Reklamacje

1.      Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

2.      Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „SLOW BESKID – Wymyśl hasło promujące region Beskid Niski i Pogórza oraz wskaż perełkę regionu”.

3.      Reklamacja powinna zawierać:

·         Imię, nazwisko, adres, PESEL Uczestnika

·         Przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem

·         Podpis uczestnika

4.      Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu(decyduje data stempla pocztowego)

Inne postanowienia

1.      Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Konkursu.

2.      Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.

 

Postanowienia końcowe

1.      Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

2.      W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

3.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2016.