Reputation Management

Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich na Ukrainie

W ramach dotacji z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Fundacja SLOW BESKID udziela wsparcia finansowego
organizacjom polonijnym, które nadal funkcjonują w Ukrainie pomimo działań wojennych.
Pomoc jest udzielana za pośrednictwem ośrodków, z którymi współpracuje Fundacja SLOW BESKID.

Podczas dystrybucji pomocy Fundacja korzysta z rozgałęzionej sieci kontaktów z organizacjami pozarządowymi w Ukrainie, w tym z
organizacjami zrzeszającymi polską mniejszość narodową, polskimi szkółkami, domami zgromadzeń zakonnych i parafiami rzymskokatolickimi.
W ramach realizacji projektu wsparcie jest udzielane 5 podmiotom w całej Ukrainie a w szczególności w miejscowościach: Odessa, Czerkasy,
Bohatyrówka, Perwomajsk.. Każda organizacja otrzymała pomoc finansową, która zostanie wykorzystana na wsparcie bieżącej działalności
oraz na potrzeby przystosowania infrastruktury organizacji do pomocy osobom poszkodowanym działaniami wojennymi i uchodźcom.
Prowadzone przez Fundację działania w ramach projektu „Wsparcie organizacji polonijnych nadal funkcjonujących w Ukrainie w warunkach
agresji rosyjskiej w roku 2023”, skutkują okazaniem realnej pomocy dla beneficjentów w brutalnych realiach wojny.
Nazwa zadania: „Wsparcie organizacji polonijnych nadal funkcjonujących w Ukrainie w warunkach agresji rosyjskiej w roku 2023”
Wartość dofinansowania to 89 355,00 zł
Całkowity koszt zadania publicznego 108 105,00 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.